Regulamin rezerwacji

REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI W OBIEKTACH CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA „SANVIT” SP. Z O.O.

1. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji dokonywanych indywidualnie (z zastrzeżeniem pkt 3) oraz rezerwacji grupowych w obiektach Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit” Sp. z o.o. (dalej: CPZ „Sanvit” Sp. z o.o.) przez gości „pełnopłatnych” (komercyjnych), tj. pokrywających osobiście wszelkie koszty pobytu i świadczonych usług, lub osoby korzystających z dofinansowania PFRON, PCPR i innych instytucji i organizacji społecznych (z zastrzeżeniem pkt 2) dofinansowujących pobyt osób fizycznych w obiektach CPZ „Sanvit” lub pokrywających w całości jego koszt.

2. Regulamin nie dotyczy rezerwacji pobytu osób skierowanych przez NFZ oraz ZUS, które określone są odrębnymi przepisami.

3. Regulamin nie dotyczy rezerwacji indywidualnych w CPZ „Sanvit” Oddział Sanok, które określa odrębny regulamin.

4. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
a) rezerwacja indywidualna – rezerwacja dokonywana dla liczby do 9 osób,
b) rezerwacja grupowa – rezerwacja dokonywana dla co najmniej 10 osób,
c) wstępna rezerwacja pobytu – potwierdzenie przez CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. dostępności pokoju/pokoi w obiekcie w danym terminie, gwarantujące tymczasową, obowiązującą nie dłużej niż 7 dni rezerwację pobytu – do chwili dokonania wpłaty zadatku lub preautoryzacji na karcie kredytowej.
d) gwarantowana rezerwacja pobytu – obowiązująca po wpłacie zadatku lub preautoryzacji na karcie kredytowej gwarancja rezerwacji pobytu.

5. Obiektami CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. są:
a) CPZ „Sanvit” Oddział Ciechocinek Sanatorium Uzdrowiskowe, ul. Staszica 8, 87 – 720 Ciechocinek,
b) CPZ „Sanvit” Oddział Iwonicz – Zdrój Sanatorium Uzdrowiskowe, ul. Ks. Jana Rąba 1, 38 – 440 Iwonicz Zdrój,
c) CPZ „Sanvit” Oddział Okuninka Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy, 22-232 Okuninka,
d) CPZ „Sanvit” Oddział Sanok Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy ul. Łazienna 1, 38 – 500 Sanok.

6. Rezerwacje miejsc w obiektach CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. można składać telefonicznie, mailem, bądź listownie. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub na firmę, która będzie płatnikiem.

7. Gwarantowana rezerwacja pobytu zabezpieczana jest wpłaceniem zadatku bądź poprzez preautoryzację na karcie kredytowej, polegającą na blokadzie środków pieniężnych w wysokości zadatku na rachunku osoby dokonującej rezerwacji za pomocą karty kredytowej. Gwarantowana rezerwacja pobytu dokonywana jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty zadatku na rachunku Oddziału CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. lub dokonaniu blokady środków na karcie kredytowej – bez konieczności powiadamiania osoby dokonującej rezerwacji.

8. Osoby dokonujące rezerwacji pobytu w obiektach CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. zobowiązane są do wpłaty zadatku w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego potwierdzenia (pocztą, faksem lub na adres mailowy) wstępnej rezerwacji wraz z kalkulacją kosztów zamówionych usług i warunkami pobytu (załącznik nr 1 do Regulaminu).

9. Wpłaty zadatku należy dokonywać przelewem na konto właściwego Oddziału CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. wskazane w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji. W tytule przelewu imię i nazwisko oraz numer i termin pobytu objęty wskazany w otrzymanym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji.

10. W przypadku rezerwacji grupowych osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji, kwoty w wysokości 30 % łącznej wartości zamówionej usługi (w tym kosztów zakwaterowania z wyżywieniem oraz zamówionych świadczeń/usług).

11. W przypadku rezerwacji pobytu kartą kredytową obowiązkowe jest wcześniejsze przesłanie w formie pisemnej danych karty kredytowej osoby dokonującej rezerwacji: numer karty kredytowej, datę jej ważności oraz imię i nazwisko posiadacza. Akceptowane karty kredytowe: VISA, EUROCARD, MASTERCARD, MAESTRO i VISA Electron, AMERICAN EXPRESS.

12. Wpłata zadatku (lub zabezpieczenie na karcie kredytowej podanej przez osobę dokonującą rezerwacji) stanowi gwarancję potwierdzenia rezerwacji i tym samym akceptację warunków niniejszego regulaminu przez osobę dokonującą rezerwacji pobytu w obiekcie CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. W razie nie dokonania wpłaty zadatku lub preautoryzacji na karcie kredytowej przez osobę dokonującą rezerwacji pobytu w obiekcie CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. w terminie 7 dni od zgłoszenia rezerwacji – zostaje ona automatycznie anulowana, bez konieczności powiadamiania o tym osoby dokonującej rezerwacji. Jest to równoznaczne z rezygnacją z pobytu i usług oraz zwolnieniem miejsca.

13. Rezerwacje indywidualne dokonywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu następują bez wpłaty zadatku.

14. Całkowite rozliczenie za pobyt następuje nie później niż trzeciego dnia pobytu. Wpłacone kwoty należne tytułem zarezerwowanego terminu pobytu nie podlegają zwrotowi. Późniejsze przybycie lub wcześniejsze opuszczenie pokoju przed planowanym zakończeniem pobytu nie stanowi podstawy do roszczenia o zwrot kwoty za niewykorzystany pobyt i inne usługi objęte rezerwacją.

15. Niestawienie się osoby, która dokonała gwarantowanej rezerwacji pobytu, do godziny 10.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli gość wcześniej nie powiadomił recepcji o opóźnieniu w przybyciu. W takim przypadku osobie nie przysługuje zwrot zadatku, a jeżeli dokonała już opłaty za pobyt – opłata ta nie podlega zwrotowi.

16. Rezygnacja z rezerwacji wymaga uprzedniego zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej – za pomocą faxu, poczty lub poczty elektronicznej. Rezygnacja zgłoszona telefonicznie powinna być następnie potwierdzona pisemnie.

17. Obowiązują następujące zasady rozliczania wpłaconego zadatku na poczet pobytu:
a) Koszty manipulacyjne w wysokości 30 zł są potrącane zawsze przy rozliczaniu wpłaconego zadatku niezależnie od daty złożenia rezygnacji z rezerwacji,
b) W przypadku rezygnacji zgłoszonej na dłużej niż 30 dni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych,
c) W przypadku rezygnacji zgłoszonej pomiędzy 30 a 15 dniem przed zarezerwowanym terminem pobytu, zadatki zwracane są w 50%. Od zwracanej kwoty 50% zadatku potrącana jest kwota 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych,
d) W przypadku rezygnacji zgłoszonej na 14 dni lub w terminie krótszym przed rezerwowanym terminem pobytu – zadatki nie podlegają zwrotowi.

18. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń losowych uzasadniających rezygnację z pobytu, późniejsze przybycie lub opuszczenie pokoju przed planowanym zakończeniem pobytu, Zarząd CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. na umotywowany wniosek, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy może odstąpić od zasad, o których mowa w niniejszym regulaminie i zwolnić osobę w części lub całkowicie od ponoszenia kosztów związanych z rezygnacją, późniejszym przybyciem lub wcześniejszym wyjazdem. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony niezwłocznie, bezpośrednio w obiekcie lub do Zarządu CPZ Sanvit Sp. z o.o. za pomocą faxu, poczty elektronicznej lub listownie.

19. W uzasadnionych przypadkach odwołanie od postanowień niniejszego Regulaminu, a także wniosek, o którym mowa w pkt. 18 należy wnieść w formie pisemnej na poniżej wskazany adres: Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit” Sp. z o.o. ul. Sengera „Cichego” 16/2A, 02-790 Warszawa. Termin rozpatrzenia odwołania/wniosku wynosi 30 dni od dnia jego otrzymania przez CPZ „Sanvit” Sp. z o.o.

20. CPZ „Sanvit” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany uważane będą za obowiązujące w ciągu 5 dni od ich publikacji na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów CPZ „Sanvit” Sp. z o.o.

21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną całość zobowiązań obu stron.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. Do rezerwacji dokonanych do dnia 30 czerwca 2013 r. stosuje się dotychczasowe zasady rezerwacji (obowiązujące przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu).